Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Boeken > Plek en tijd - deel 2

Saskia de Wit, Plek en tijd - deel 2,
samenvatting

Wat is landschapsarchitectuur? Het landschap is niet iets dat gemaakt kan worden, het is er immers al. Een belangrijke sleutel tot het begrijpen van wat landschapsarchitectuur is en doet, ligt in het uitgangspunt dat het bestaande (stedelijke) landschap zowel de context als het onderwerp van ontwerp is: de specifieke eigenschappen van een plek en zijn situatie vormen zowel de grondgedachte als de grondstof voor het maken van landschapsarchitectonische ontwerpen, en de vorm en het karakter van een ontwerp zijn afgeleid van de fysieke, atmosferische en historische eigenschappen van de locatie en het grotere territorium. 

Plek en tijd, Grondslagen van de landschapsarchitectuur is geschreven met het oog op eerstejaars studenten Bouwkunde van de TU Delft. In deel 2 van de reader worden drie begrippen - structuur, materiaal en context - besproken vanuit landschapsarchitectonisch perspectief, als vervolg op de begrippen situatie, ruimte en gebruik die in deel 1 aan de orde zijn geweest. 

De drie begrippen zijn in deze reader elk op dezelfde manier uitgewerkt. Om te beginnen wordt het begrip uitgelegd in het kader van de landschapsarchitectonische ontwerpopgave. Dit gebeurt telkens aan de hand van een polariteitenpaar, waarin de twee uitersten waarbinnen je kan denken en ontwerpen met dit basisbegrip worden uitgelegd. Omdat we telkens uitgaan van een bewerking van het bestaande landschap, wordt vervolgens gekeken naar wat structuur, materialisering en context voor weerslag hebben op het bestaande landschap, op welke aspecten uit het landschap kan worden gereageerd met een ontwerp. Vervolgens komen we weer terug op de landschapsarchitectonische uitwerking hiervan, en sluiten af met een uitgewerkt voorbeeld. Een aantal theoretische achtergronden worden wat grondiger onder de loep genomen in intermezzo’s, bestaande teksten van andere auteurs, waarnaar in de reader zal worden verwezen.